Rådgivning, lederutvikling og rekruttering

Vi bistår våre kunder med å få strategier til å virke, med basis i det enkelte selskaps finansielle, tekniske eller menneskelige ressurser. Vi mener at den enkelte leders adferd er helt avgjørende for en organisasjons evne til omstilling, utvikling og muligheter til å skape suksess.

Egil Normann Olsen, partner i CR Group AS

Vi bistår ledere i omstillings- og endringsprosesser

Prosessene tar utgangspunkt i virksomhetens ambisjoner og strategi. Vi gjennomfører kartlegging og analyser av virksomhetens totale situasjon, og arbeider med forretningsorientert analyse for å understøtte ledelsen med faktabasert informasjon. Grunnlaget er en fundamental tro på at det er mennesker som får strategier og planer til å virke.

Erfaringsbasert rådgivning

 

Enkelte ledere vil nå og da komme i en situasjon der de har behov for strukturert, planmessig profesjonell coaching over tid.

 

Alle ledere har imidlertid behov for noen å diskutere med eller rådspørre i gitte situasjoner. Det er ikke alltid like enkelt å benytte en kollega fra samme organisasjon. Noen ganger kan det være ledelsesfaglige temaer, andre ganger å få andres erfaringer på hvordan problemstillinger bør angripes.

 

Vi gir derfor på regelmessig grunnlag innspill til alle typer problemstillinger en leder møter i hverdagen. For at våre kunder skal få størst mulig utbytte av denne rådgivningen gjennomfører CR Group en grundig analyse av bedriften i forkant av rådgivningsprosessen slik at samtalene med de enkelte lederne blir konstruktiv fra første samtale.

Strategiprosesser

 

CR Group gjennomfører en Virksomhetsanalyse som grunnlag for plan- og utviklingsprosesser.  Vår virksomhetsanalyse peker på sentrale drivere som kan føre til fremtidige endringsprosesser. Virksomhetsanalysen gjennomføres etter en på forhånd definert kravspesifikasjon som angir hovedfokus og prioriteringer.

 

Virksomhetsanalysen gjennomføres i tett samarbeid med styret eller den operative ledelse. Analysen dokumenteres i en rapport med anbefalinger om endring, tilpasning og tiltak. Vi tilpasser analysens omfang til virksomhetens størrelse og kompleksitet.

Management for hire

 

Management for hire dekker et tidsbegrenset behov for erfarne topp- og mellomledere samt prosjektledere.

 

Mange av våre konsulenter har lang fartstid som linjeledere og prosjektledere og kan på kort varsel dekke akutte behov som oppstår hos våre kunder. Oppdragene har normalt en varighet mellom en måned og et år.

 

For de bedrifter som har et mer permanent behov har vi mange aktuelle kandidater til midlertidige oppdrag i vårt nettverk.

Ledelsessystem for kvalitets- og miljøstyring

 

Det at en virksomhet skal fungere uten kunder eller med misfornøyde kunder over lengre tid, er lite realistisk.

 

For å holde på kundene må varen eller tjenesten virksomheten produserer være av god kvalitet, hele tiden. Et ledelsessystem for kvalitets- og miljøstyring viser hvordan en virksomhet styrer sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller krav til kvalitet og miljø.

 

Vi bistår våre kunder i oppbygningen og vedlikehold av et ledelsessytem for kvalitets- og miljøstyring.

Produktark

 

Egil Normann Olsen, partner i CR Group AS
Janne Mesel, partner i CR Group AS

Vi utvikler og gjennomfører lederutviklings-prosesser som en del av en bedrifts eller organisasjons omstillings- og utviklingsarbeid

Vi arbeider i tett dialog med bedriftens ledelse og tilbyr tilpassede programmer og aktiviteter innen salgstreing og lederutvikling.

 

Vi har utviklet og tilbyr ulike salgstrening og lederutviklings-programmer samt programmer for opplæring av bedriftens ledere og medarbeidere. Treningsaspektet i salg og lederrollen tillegges vekt. I tillegg gir vi individuell oppfølging av ledere og selgere i form av coaching og mentor-programmer.

Leder- og teamutvikling

 

Vi har lang erfaring med å hjelpe team og ledergrupper med å utvikle seg for å skape resultater sammen.

 

Blant annet ved hjelp av Jungiansk Type Index og Teamkompasset legges grunnlaget for gode prosesser teamdeltakerne imellom, slik at effektiviteten i teamet utvikles. Styrte feedbacksekvenser gjør at gjensidige opplevelser av positive sider og potensialer hos de andre team-medlemmene synliggjøres.

 

Utvikling av ledergrupper og team er ikke quick-fix, og sammen med oppdragsgiver finner vi fram til hensiktsmessige prosesser som har som siktemål å hente ut potensialet i de enkelte gruppene, slik at oppgavene kan løses med et minimum av mellommenneskelig støy.

Lederutdanningsprogram

 

Våre utviklingsprogrammer er fokusert på å øke selvinnsikten og hvordan den enkelte virker på andre.

 

Gjennom å sette de menneskelige sidene ved lederskapet i fokus, utfordres den enkelte til å bevisstgjøre seg på hvordan han/hun ønsker å fremstå som leder. Ulike situasjoner og medarbeidere fordrer ulike lederstiler, og vi trener ledere i gode og hensiktsmessige kommunikasjonsteknikker.

Vi tilbyr coaching og samtaletjenester til den enkelte

 

Du kan være en leder som trenger noen å tenke høyt sammen med, en å sparre ideer og tanker med, eller du vil utvikle deg og bevisstgjøre deg selv på egne begrensninger og styrker. Det kan også være et menneske som kjenner at presset på mange fronter kjennes for stort, og at kroppen gir signaler om at det er gått for langt.

Mentoring

 

Vi tilbyr å stille som mentorer eller finne andre som kan stille som mentor for deg over en avtalt periode.

 

Vi har lang erfaring i å tilrettelegge og skreddersy mentoringprogrammer på både leder- og traineenivå. Matching av mentor og protesje gjøres på bakgrunn av forutgående intervjuer, og som del av mentoringprogrammer tilrettelegger vi for Mentorforum hvor mentorene deler erfaringer og får faglig påfyll.

Håkon Øgaard, partner i CR Group AS
Øystein Aarrestad, partner i CR Group AS

Vi gjennomfører prosesser for rekruttering og utvelgelse av ledere og nøkkelmedarbeidere

En vellykket rekrutteringsprosess forutsetter at vi besitter kunnskap om virksomhetens visjoner, ambisjoner og rammebetingelser. I tillegg er det viktig at vi kjenner hvilke arbeidsbetingelser, målsetninger og bedriftskultur som møter en nyansatt.

 

Vårt rekrutteringsarbeid baserer seg på grundige arbeidsanalyser av kvantitative og kvalitative forhold ved hjelp av individuelle samtaler med ledelse og et utvalg ansatte hos våre oppdragsgivere. Denne analysen resulterer i en utvidet kravspesifikasjon for den aktuelle stillingen, og beskriver sentrale oppgaver, forventninger, kompetanse og nødvendige egenskaper hos potensielle kandidater. Testverktøyet som benyttes er godkjent av Det norske Veritas, og våre rekrutteringsrådgivere er i ferd med å gjennomføre DNVs sertifiseringsprogram.

Annonserte prosesser

 

En effektiv måte å rekruttere ledere og spesialister på er gjennom annonsering. Riktig annonsering tar hensyn til konfidensialitet og profileringsbehov.

 

Vi har løsninger for både enkeltannonsering og større kampanjer. Kombinasjonen av papir- og nettmedier, samt bruk av vår rekrutteringskompetanse sikrer våre kunder avlastning, kvalitetssikring og større trygghet for å velge rett person.

Executive search

 

Noen ganger er det mer hensiktsmessig å gjøre målrettede søk etter kvalifiserte og motiverte kandidater ved å kartlegge markedet og gjennomføre søk i egne nettverk.

 

Våre konsulenter har erfaring fra mange bransjer, både som ledere og spesialister, og har derfor et omfattende nettverk av sentralt plasserte personer i det private næringsliv og offentlig sektor.

 

Også sosiale medier og eksterne CV-baser benyttes i kandidatsøk. Aktuelle kandidater kontaktes på en diskret måte, og vi gjennomfører kompetansekartlegging og evaluering av egenskaper og motivasjonsfaktorer ut ifra kravspesifikasjonen, før oppdragsgiver får presentert kandidatene.

Sluttvurderinger

 

I forbindelse med rekruttering av nye medarbeidere opplever vi at flere bedrifter ønsker bistand til sluttvurdering/kvalitetssikring av interne og eksterne kandidater.

 

Vi gjør dette ved bruk av personlighetstest i kombinasjon med evnetest og utdypende samtaler. Testene gir oss et grunnlag for å etablere hypoteser i tilknytning til kandidatens sterke sider og begrensninger. Disse avstemmes i en samtale med kandidaten. Grundige referansesamtaler gjennomføres deretter for å verifisere eller nyansere våre oppfatninger.

Lederevalueringer

 

Lederevalueringer (management audit) kartlegger om din bedrift har tilstrekkelige lederressurser og lederkompetanse til å møte strategiske utfordringer og løse virksomhetens oppgaver.

 

Metoden gir en uavhengig gjennomgang av en valgt målgruppe og omfatter ledere, ledergrupper og visse nøkkelstillinger som har direkte innflytelse på virksomhetens mål og resultat.

 

Kartleggingen holdes opp mot virksomhetens etablerte mål og strategier og tar utgangspunkt i den enkelte leders faglige kompetanse, forretningsmessig og strategisk forståelse, lederegenskaper, rolle i ledergruppen, motivasjon og utviklingspotensial.

 

Metoden benyttes gjerne i omstillingsprosesser, omorganiseringer eller ved etablering av nye ledergrupper.

Utvelgelse

 

Assessmentsenter er en utvelgelsesmetode som benyttes i rekrutteringssammenheng, spesielt ved rekruttering av nye ledere, nyutdannede til spesialiststillinger og traineestillinger.

 

Sammenlignet med andre utvelgelsesmetoder regnes assessmentsenter som mer objektiv og rettferdig. Assessmentsenter benyttes ofte som et supplement til andre seleksjonsmetoder. Det fokuseres på fremtidige utfordringer og ikke oppgaver kandidatene allerede har erfaring med.

 

Kandidatene i et assessmentsenter får virkelig muligheten til å vise sine ferdigheter gjennom ulike case, rollespill, muntlige og skriftlige oppgaver, presentasjoner m.m. Ved å benytte metoden vil kandidatene bli observert, og man kan identifisere atferd og kunnskap som er kritisk for å oppnå suksess i en gitt rolle. Man vil kunne få et godt og relevant bilde av potensiell fremtidig jobbprestasjon.

Styre evaluering og -utvelgelse

 

Mange styrer er ikke satt sammen på en optimal måte og sitter for lenge i forhold til de skiftende rammebetingelser alle selskap gjennomgår over tid. Vårt inntrykk er at dette særlig gjelder mindre og mellomstore bedrifter, men i noen tilfeller også større selskap.

 

En bedrift er omgitt av dynamikk. Konkurrentene utvikler seg, markedene svinger, teknologien gir andre og nye muligheter og kapitaltilgang kan være krevende. Dette er alle eksempler på skiftende omgivelser og rammebetingelser, som også setter krav til styrets kompetanse og sammensetning. Et styre består oftest av individer med ulik erfaring og egenskaper. Når omgivelsene endrer seg, vil det også være behov for å se på styrets sammensetning. Det å sikre seg tilgang på medlemmer med god sammensatt kompetanse er kritisk for styrets verdiskapende rolle. En ekstern evaluering av styrets arbeid gjør det også mulig å avdekke sensitive forhold mellom eiere, styret og administrasjonen.

 

CR Group har lang erfaring med å rekruttere ledere til ulike posisjoner i næringslivet. En vellykket rekruttering på dette nivået får man ved å sette seg grundig inn i bedriftens behov og ha god tilgang på potensielle kandidater. CR Group har gjennom flere hundre slike prosesser skaffet seg bred kunnskap om mange gode kandidater til styreverv.

 

CR Group har flere partnere med erfaring fra topplederjobber og styreverv. Ved å kombinere denne erfaringen med vår rekrutteringsprosess, har vi utviklet metoder for evaluering og utvelgelse av medlemmer til styrer. Her følger en kort beskrivelse av prosessen:

 

Kartlegging av bedriftens behov

Dette innebærer en vurdering av bedriftens status og utfordringer for å etablere hvilken kompetanse styret bør ha. Evaluere det eksisterende styrets sammensetning opp mot disse kompetansekrav, identifisere eventuelle avvik og foreslå utskiftninger. Vi utarbeider en rapport med anbefalinger som presenteres for oppdragsgiver.

 

Utarbeide kravspesifikasjon for nye styremedlemmer

Med basis i vår evalueringsrapport, utarbeider vi forslag til kravprofiler for de fremtidige styremedlemmer i virksomheten som avstemmes med oppdragsgiver.

 

Etablere en liste over potensielle kandidater

Gjennom tradisjonelle «search»-aktiviteter identifiserer vi kandidater som møter kravene til erfaring og kompetanse og presenterer en kandidatoversikt som diskuteres med oppdragsgiver før kandidater kontaktes.

 

Kandidatkontakt

Utvalgte kandidater kontaktes for å kartlegge interesse og tilgjengelighet. For de kandidater som synes mest aktuelle gjennomføres et møte hvor vi blant annet presenterer selskapet generelt og styreposisjonen spesielt. Den selskapspresentasjon som benyttes er utarbeidet av CR Group i samarbeid med oppdragsgiver.

 

Presentasjon for oppdragsgiver

Oppdragsgiver blir presentert for et på forhånd avtalt utvalg av kvalifiserte kandidater. Det arrangeres intervjuer med de kandidater oppdragsgiver vil møte. Deretter gjennomfører CR Group omfattende referansesjekk av de aktuelle kandidatene. I gitte tilfeller vil vi kunne gjennomføre tester av kandidatene. CR Group vil gjøre oppfølging med oppdragsgiver og kandidat for å sikre at alt fungerer.

 

Styreevalueringer

Alle styrer er pålagt å gjennomføre årlig evaluering av styrets arbeide. CR Group kan bistå i dette for å sikre objektivitet og god kvalitet. Evaluering av styrets arbeid danner et godt grunnlag for å sikre effektive prosesser i styrets arbeid. Styret tar ofte de mest gjennomgripende og vidtrekkende beslutninger for selskapet, og det er derfor avgjørende at grunnlaget for at gode prosesser og dermed gode beslutninger er optimale.

Øystein Aarrestad, partner i CR Group AS