Vi utvikler og gjennomfører lederutviklingsprosesser som en del av en bedrifts eller organisasjons omstillings- og utviklingsarbeid

Vi arbeider i tett dialog med bedriftens ledelse og tilbyr tilpassede programmer og aktiviteter innen leder-utvikling.

Vi har utviklet og tilbyr ulike lederutviklingsprogrammer og programmer for opplæring av bedriftens ledere og medarbeidere. Treningsaspektet i lederrollen tillegges vekt. I tillegg individuell oppfølging av ledere og beslutningstakere i form av personlig oppfølging og mentorprogrammer.

Lederutvikling

Vi utvikler og gjennomfører lederutviklingsprosesser som en del av en bedrifts eller organisasjons omstillings- og utviklingsarbeid. Vi arbeider i tett dialog med bedriftens ledelse og tilbyr tilpassede programmer og aktiviteter innen lederutvikling. Vi har utviklet og tilbyr ulike lederutviklingsprogrammer og programmer for opplæring av bedriftens ledere og medarbeidere. Treningsaspektet i lederrollen tillegges vekt. I tillegg individuell oppfølging av ledere og beslutningstakere i form av personlig oppfølging og mentorprogrammer.

 

Leder- og teamutvikling
Vi har lang erfaring med å hjelpe team og ledergrup­per i å utvikle seg for å skape resultater sammen. Blant annet ved hjelp av anerkjente verktøy legges grunnlaget for gode prosesser teamdeltakerne imellom, slik at effektiviteten i teamet utvikles. Styrte feedbacksekvenser gjør at gjensidige opplevelser av positive sider og potensialer hos de andre team-medlemmene synliggjøres. Utvikling av ledergrupper og team er ikke noen hurtig løsning og sammen med oppdragsgiver finner vi fram til hensiktsmessige prosesser som har som siktemål å hente ut potensialet i de enkelte gruppene, slik at oppgavene kan løses med et minimum av mellommenneskelig støy.

 

Lederutdanningsprogram
Våre utviklingsprogrammer er fokusert på å øke selvinnsikten og hvordan den enkelte virker på andre. Gjennom å sette de menneskelige sidene ved leder-skapet i fokus, utfordres den enkelte til å bevisstgjøre seg på hvordan han/hun ønsker å fremstå som leder. Ulike situasjoner og medarbeidere fordrer ulike leder-stiler, og vi trener ledere i gode og hensiktsmessige kommunikasjonsteknikker.

 

Lederevalueringer (management audit)
Kartlegger om din bedrift har tilstrekkelige lederressurser og lederkompetanse til å møte strategiske utfordringer og løse virksomhetens oppgaver. Metoden gir en uavhengig gjennomgang av en valgt målgruppe og omfatter ledere, ledergrupper og visse nøkkelstillinger som har direkte innflytelse på virksomhetens mål og resultat. Kartleggingen holdes opp mot virksomhetens etablerte mål og strategier og tar utgangspunkt i den enkelte leders faglige kompetanse, forretningsmessig og strategisk forståelse, leder-egenskaper, rolle i ledergruppen, motivasjon og utviklings-potensial. Metoden benyttes gjerne i omstillingsprosesser, omorganiseringer eller ved etablering av nye ledergrupper.

 

Personlig oppfølging
Vi tilbyr personlig oppfølging og samtaletjenester til enkeltindivider. Du kan være en leder som trenger noen å tenke høyt sammen med, en å sparre ideer og tanker med, eller du vil utvikle deg og bevisstgjøre egne begrensninger og styrker. Det kan også være et menneske som kjenner at presset på mange fronter kjennes for stort, og at kroppen gir signaler om at det er gått for langt.

 

Mentor
Vi tilbyr å stille som mentorer eller finne andre som kan stille som mentor for deg over en avtalt periode. Vi har lang erfaring i å tilrettelegge og skreddersy mentor programmer på både leder- og trainee nivå. Matching av mentor og protesje gjøres på bakgrunn av forutgående intervjuer, og som del av mentor programmer tilrettelegger vi for Mentorforum hvor mentorene deler erfaringer og får faglig påfyll i mentor-rollen.

 

Styreevalueringer
Alle styrer er pålagt å gjennomføre årlig evaluering av styrets arbeide. CR Group kan bistå i dette for å sikre objektivitet og god kvalitet. Evaluering av styrets arbeid danner et godt grunnlag for å sikre effektive prosesser i styrets arbeid. Styret tar ofte de mest gjennomgripende og vidtrekkende beslutninger for selskapet, og det er derfor avgjørende at grunnlaget for at gode prosesser og dermed gode beslutninger er optimale.