Våre tjenester : Rådgivning

Rådgivning

Vi bistår ledere i omstillings- og endringsprosesser. Prosessene tar utgangspunkt i virksomhetens ambisjoner og strategi. Vi gjennomfører kartlegging og analyser av virksomhetens totale situasjon, og arbeider med forretningsorientert analyse for å understøtte ledelsen med faktabasert informasjon. Grunnlaget er en fundamental tro på at det er mennesker som får strategier og planer til å virke.

Erfaringsbasert rådgivning

Enkelte ledere vil nå og da komme i en situasjon der de har behov for strukturert, planmessig profesjonell coaching over tid.  Alle ledere har imidlertid behov for noen å diskutere med eller rådspørre i gitte situasjoner. Ikke alltid er det like enkelt å benytte en kollega fra samme organisasjon. Noen ganger kan det være ledelsesfaglige temaer, andre ganger å få andres erfaringer på hvordan problemstillinger bør angripes. Vi gir derfor på regelmessig grunnlag innspill til alle typer problemstillinger en leder møter i hverdagen. For at våre kunder skal få størst mulig utbytte av denne rådgivningen gjennomfører CR Group en grundig analyse av bedriften i forkant av rådgivningsprosessen slik at samtalene med de enkelte lederne blir konstruktiv fra første samtale.

Strategiprosesser

Rekruttering _CRGroup

CR Group gjennomfører en Virksomhetsanalyse som grunnlag for plan- og utviklingsprosesser.  Vår virksomhetsanalyse peker på sentrale drivere som kan føre til fremtidige endringsprosesser. Virksomhetsanalysen gjennomføres etter en på forhånd definert kravspesifikasjon som angir hovedfokus og prioriteringer. Virksomhetsanalysen gjennomføres i tett samarbeid med styret eller den operative ledelse. Analysen dokumenteres i en rapport med anbefalinger om endring, tilpasning og tiltak. Vi tilpasser analysens omfang til virksomhetens størrelse og kompleksitet.

Management for hire

RekrutteringManagement for hire dekker et tidsbegrenset behov for erfarne topp- og mellomledere samt prosjektledere. Mange av våre konsulenter har lang fartstid som linjeledere og prosjektledere og kan på kort varsel dekke akutte behov som oppstår hos våre kunder. Oppdragene har normalt en varighet mellom en måned og et år. For de bedrifter som har et mer permanent behov har vi mange aktuelle kandidater til midlertidige oppdrag i vårt nettverk.

Ledelsessystem for kvalitets- og miljøstyring

Det at en virksomhet skal fungere uten kunder eller med misfornøyde kunder over lengre tid, er lite realistisk. For å holde på kundene må varen eller tjenesten virksomheten produserer være av god kvalitet, hele tiden. Et ledelsessystem for kvalitets- og miljøstyring viser hvordan en virksomhet styrer sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller krav til kvalitet og miljø. Vi bistår våre kunder i oppbygningen og vedlikehold av et ledelsessytem for kvalitets- og miljøstyring.