Ledige stillinger : Rektor/Enhetsleder ved Lunderød skole og ressurssenter
Stillingsbeskrivelse

Stillingen som rektor/enhetsleder ved Lunderød skole og ressurssenter er ledig fra 1.1. 2018, evt etter avtale. Skolen blir egen skole og resultatenhet fra 1.1.2018. Fram til da har skolen siden oppstart vært en avdeling under Asdal skole.

Lunderød skole og ressurssenter skal gi et forsterket skoletilbud for elever i Arendal kommune. Det er i hovedsak et grunnskoletilbud for elever med autisme, store og sammensatte lærevansker eller multifunksjonshemming. Elevene her har så store utfordringer at inkludering i nærskole er vanskelig ,og de tas inn etter søknad. I april 2016 åpnet en liten base for inntil tre elever i videregående skole. Disse plassene er tiltenkt elever med multifunksjonshemming. Skolen ligger i tilknytning til Asdal skole, og det skal fortsatt være et samarbeid mellom Asdal skole og Lunderød skole og ressurssenter.

Lunderød skole og ressurssenter tilbyr kurs og veiledning for å bidra til at nærskolene i kommunen gir et tilfredsstillende opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Lunderød skole og ressurssenter har eget sansehus. Lunderød skole og ressurssenter ligger ca. 6 km sørvest for Arendal sentrum. Det er for tiden 26 elever ved ressurssenteret, ca 45 ansatte (30,3 årsverk) og skolen har en egen SFO-avdeling.

Skolen er bygd i 2003 og er senere utbygd. Kompetanseutviklingen skjer både internt og gjennom kurs og veiledning fra andre instanser og fagfolk.

Bystyret har bestemt at Lunderød skole og ressurssenter skal øke elevtallet fram mot 2024.


Kommunale satsingsområder for Arendalsskolen er:
- Læringsmiljø
- Realfagkommunen Arendal
- Skole-Hjemsamarbeid

Lunderød skole og ressurssenters visjon:
«Mennesker i utvikling og samarbeid»

Lunderød skole og ressurssenters satsingsområder 2017-2018 er:

 • I tillegg til ordinære skolefag jobbes det mye med sosial kompetanse, økt grad av selvstendighet samt reduksjon av uønsket atferd. Dette anses som viktige områder med tanke på voksenlivet.
 • For alle elever er samspill, initiativ og kommunikasjon viktige satsingsområder.
 • Flere elever gjør bruk av ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon).


Alle elevene er organisert i baser, og de ansatte er i stor grad knyttet til hver sin base. Undervisningen ledes av spesialpedagoger, men gjennomføres i tett samarbeid mellom spesialpedagogene og grunnbemanningen (fagarbeidere, miljøterapeuter og musikkterapeut). Utstrakt samarbeid og samhandling er viktige prinsipp.

Lunderød skole og ressurssenter skal være et godt sted for læring og utvikling i et trygt og samarbeidende miljø. Elevene skal møtes med tillit, forventninger, krav og oppfølging, slik at de kan oppleve mestring og få tro på egne evner og muligheter.

Kvalifikasjoner

Søkere bør ha god spesialpedagogisk kompetanse, være utviklingsorientert, og ha solid ledererfaring fra tilsvarende/liknende virksomhet.

På Lunderød skole og ressurssenter ønsker vi en samlende og tydelig leder som:

 • Kan lede og motivere medarbeiderne til samarbeid og målrettet arbeid.
 • Legger vekt på at elevene skal inkluderes og oppleve mestring. 
 • Satser på elever og deres foreldre som viktige ressurser.
 • Har gode kommunikative ferdigheter og et helhetlig menneskesyn som vises i kommunikasjon og handling.
 • Har god systemforståelse, er ryddig, strukturert og beslutningsdyktig.
 • Har fokus på god fag-, personal- og økonomiledelse.

Arbeidsoppgaver

 • Rektor har ansvar for det pedagogiske tilbudet til elevene, for skolens personale og skolens økonomi.
 • Forvalte skolens totale ressurser på en måte som sikrer god læring.
 • Du må se deg selv som en del av rådmannens ledergruppe i Arendal kommune, også ut over egen enhet.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver som skoleleder og skoleutvikler
 • Et hektisk, men godt arbeids- og skolemiljø
 • Årslønn pr 1.1.2018: kr 729 000
 • Etterutdanning sammen med de andre enhetslederne og skolelederne i kommunen.
 • Et skolelederfellesskap.
 • Et personale med høyt kompetansenivå.
 • Kommunen gir sine skoleledere stor frihet til å utvikle skolen/ressurssenteret når dette fører til bedre tjenester.

Tilsetting skjer etter en samlet vurdering av utdanning, praksis og personlige kvalifikasjoner. Personlig egnethet vektlegges.

Kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Stillingen er plassert i kap 3.4.2. etter HTA.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.


Attester og vitnemål vil vi eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt.
Vi innestår for konfidensiell behandling av alle henvendelser inntil nærmere avtale også overfor vår oppdragsgiver.

CR Group - Din partner innen rekruttering, lederutvikling og rådgivning


Selskapsbeskrivelse


Arendal kommune har ca 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses - og rekreasjonsmuligheter.  Kommunen har ca 3200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv. 

 

 


Informasjon
Tittel:
Rektor/Enhetsleder  
Sted:
Arendal  
Arbeidsgiver:
Arendal kommune  
Søknadsfrist:
8. november 2017  
Kontaktpersoner CR Group
KontaktpersonTelefon
Egil Norman Olsen900 20 902